Persondata politik

Privatlivspolitik for Manuel Terapi v/ YourPerformance – Anders Q Steensen

Sidst opdateret d. 21.6.2023

Jeg tager din databeskyttelse alvorligt

Jeg behandler persondata og har derfor vedtaget denne Privatlivsbeskyttelsespolitik,

der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen

er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg er især

opmærksom på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, jeg har behov for at træffe, er afhængige af, at jeg kan behandle følsomme persondata, helbredsmæssige oplysninger om dig, gennemfører jeg en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, jeg begynder at behandle dine persondata.

Kontaktoplysninger

YourPerformance/Anders Q Steensen er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Anders Q Steensen

Adresse: Lucernevej 150, 2610 Rødovre

CVR: 34950687

Telefonnr.: 40913098

Mail: aqs@yourperformance.dk

Website: yourperformance.dk

Jeg sikrer fair og transparent databehandling

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis jeg indhenter data om dig fra andre, fx en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser jeg dig om det senest 10 dage efter, jeg har indhentet dine persondata. Jeg oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver mig adgang til at indhente dine persondata.

Jeg anvender denne type data om dig

Jeg anvender data om dig for at gøre min service bedre og sikre kvalitet i mine ydelser og tjenester samt i min kontakt med dig, samt for at overholde relevant lovgivning.

De data, jeg anvender, omfatter:

Almindelige persondata

I nogle tilfælde har jeg behov for at sammenstille dine data med data, jeg modtager fra andre aktører. Hvis sammenstillingen kan afsløre din identitet og oplysninger af privat eller følsom karakter, indhenter jeg dit samtykke til behandlingen.

Inden jeg eventuelt sammenstiller data, vurderer jeg, om der er risiko for, at behandlingen har negativ effekt på din privatlivsbeskyttelse. Hvis det er tilfældet, oplyser jeg dig om behandlingen og dens formål og beder om dit samtykke til fortsat behandling.

Du kan gøre indsigelse mod denne form for databehandling og har ret til at få behandlingen begrænset, hvis du mener, de data,  jeg sammenstiller om dig, er unøjagtige.

Følsomme persondata

Ved dit første besøg hos YourPerformance/Anders Q Steensen vil du blive bedt om at læse og underskrive en samtykke-formular, hvor du giver dit samtykke til at YourPerformance/Anders Q Steensen opbevarer optegnelser om detaljer om dine behandlinger.

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når jeg har brug for at:

  • føre optegnelser over dine behandlinger jf ovenfor

Jeg behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt for mig at minimere mængden af data om dig. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig.

Jeg behandler kun nødvendige persondata

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mit fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretnings- drift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Jeg vil gerne være sikre på, at vi kun behandler persondata, der er nødvendige for hvert af vores bestemte formål. Derfor er det indlejret i mit it-systemer, at der alene indsamles den datamængde, der er nødvendig. Det sikres også automatisk, at om- fanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter jeg også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data.

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende.

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.  Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har jeg vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke ngere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem.  Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine person- data.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Når jeg i mine produkter og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter jeg samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis jeg videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter jeg dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Jeg indhenter ikke dit samtykke, hvis jeg er retligt forpligtet til at videregive dine person- data, fx som led i indberetning til en myndighed.

Jeg indhenter dit samtykke, før jeg videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande. Hvis jeg videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, er vi sikre på, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har op- stillet i denne politik efter gældende lovgivning. Jeg stiller bl.a. krav til behandlingen af data, til informationssikkerheden og til opfyldelse af de rettigheder, du har i forhold til fx at modsætte dig profilering og indgive klage til Datatilsynet.

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Jeg har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.  Jeg kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager jeg løbende back up af vores datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har ret til at  adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data  om dig, i det omfang jeg videregiver data  i Danmark  og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, jeg behandler om dig. adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at  unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at klage over min behandling af dine persondata.

Du har ret til at klage over min behandling af dine persondata. Du kan klage til

Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300  København K, -tlf. 33 19 32 00

Se mere her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/